Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

KawaiiNamida
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viabylejaka bylejaka
KawaiiNamida
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viarawruapart rawruapart
KawaiiNamida
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
KawaiiNamida
"Kiedyś" to takie małe nigdy.

October 22 2017

KawaiiNamida

October 21 2017

KawaiiNamida
7560 3c10 420
Reposted from4desire 4desire viabadblood badblood
KawaiiNamida
3848 3614 420
KawaiiNamida
4935 3091 420
Reposted frommaking-love making-love viabadblood badblood
KawaiiNamida
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaagp agp
KawaiiNamida
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viaagp agp
KawaiiNamida
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
KawaiiNamida
6571 8711 420
KawaiiNamida
7419 88f8 420
Reposted frommisza misza viaagp agp
KawaiiNamida

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
KawaiiNamida
5029 1072 420
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viagabunia gabunia
KawaiiNamida
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabunia gabunia
KawaiiNamida
7660 1bfe 420
Neck
Reposted frommaking-love making-love viapiehus piehus
KawaiiNamida
6912 8fcc 420
Reposted frommaking-love making-love viapiehus piehus
KawaiiNamida
2941 6412 420
Reposted frommaking-love making-love viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl